Privacyverklaring

Naam behandelaar: Anne-Marie van Dongen
Naam praktijk: Body Stress Release Breda
Adres praktijk: Mathenessestraat 154, 4834 EB Breda
Ingeschreven in het AGB register van Vektis
KvK: 16079044

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
De Europese Privacywet AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, bepaalt dat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht is naar cliënten, hoe er met hun gegevens wordt omgegaan. Zonder uw toestemming kunnen wij u niet behandelen.

Uw dossier bevat de volgende persoonsgegevens:
• naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres
• beroep en beoefende sport
• aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de uitgevoerde behandelingen
• behandeldatum, zorgverzekering en polisnummer

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:
• om u te bellen/informeren over wijzigingen
• beroep en beoefende sport om in te kunnen schatten hoe uw lichaam wordt belast
• een gedeelte wordt gebruikt voor de financiële administratie en administrateur voor het maken van uw factuur
• waarneming tijdens onze afwezigheid
• geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om uw privacy te waarborgen. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim). Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Als we er niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens én voor de behandeling van minderjarigen tot 16 jaar is toestemming nodig van beide ouders. Vanaf 12 jaar is ook de persoonlijke toestemming van de minderjarige nodig.

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Afspraak maken of heeft u een vraag?