Behandelovereenkomst

Naam behandelaar: Anne-Marie van Dongen, body stress release practitioner
Naam praktijk: BSR Breda
Adres praktijk: Mathenessestraat 154, 4834EB  Breda
VBAG-licentienummer: 21610004
AGB-code: ingeschreven in het AGB register van Vektis
RBCZ-code: 174541R
KvK : 16079044

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf wordt de cliënt geïnformeerd over de kosten per behandeling.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een behandeling duurt: 45 minuten.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een app bericht, per email of telefonisch) anders kan de volledige behandeling in rekening worden gebracht.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 60,00 per behandeling.
 • De behandelkosten dienen na behandelen betaald te worden, contant of via bank.
 • De kosten van de behandeling dienen na eventueel overhandigen van de declaratie binnen 7 werkdagen te zijn voldaan.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw therapeut op de declaraties altijd het VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

Verhindering therapeut

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit mondeling aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, is de therapeut hiervoor bereikbaar.

Voor gesprekken van meer dan 15 minuten kan € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van

de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.

Wkkgz

De hulpverlener, aangesloten bij de RBCZ en VBAG, is gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverlener een klachtenfunctionaris (Quasir) moet aanstellen en is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie (Zorggeschil). Meer informatie hierover is te lezen op: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en het cliëntendossier en geeft hier toestemming voor

De cliënt geeft toestemming om zijn/ haar persoonsgegevens te gebruiken

voor toesturen, via e-mailadres dat door de client is opgegeven, van nieuwsbrieven direct gerelateerd aan de behandeling. De cliënt geeft wel toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. de behandeling.

Bewaartermijn persoonsgegevens

20 jaar na het laatste contactmoment (volwassenen en minderjarigen)

Aanwezigheid bij behandeling

Indien een cliënt minderjarig is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling.

Afspraak maken of heeft u een vraag?