Algemene voorwaarden

Behandelverklaring

Afspraken behandelingen/consulten

• De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
• De eerste 3 behandelingen vinden plaats op dag 1, dag 4 en dag 11.
• Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
• Een behandeling duurt: max. 45 minuten.
• Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat/voicemail, per mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt bij de eerste niet nagekomen behandeling, mits de afspraak verplaatst wordt naar een andere dag en tijdstip.

Betaling en kosten

• De kosten van de therapie bedragen € 60,00 per behandeling. (per 01.01.2021)
• De behandelkosten dienen direct na behandeling betaald te worden, contant of via een betaalverzoek.
• De kosten van de behandeling dienen na eventueel overhandigen van de declaratie binnen 7 werkdagen te zijn voldaan.
• Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

• Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de natuurgeneeskundige kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
• Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
• Zie erop toe dat uw therapeut op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

Verhindering therapeut

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan enkele weken niet in staat is zelf de, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit mondeling of schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.
Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de eigenaar zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De eigenaar aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Externe links

Deze site bevat links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Auteursrecht / Intellectuele eigendomsrechten

De eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wijzigingen

De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Afspraak maken of heeft u een vraag?